ل

لگد زدن

لگد زدن
محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب بيند كسي را لگد زد، دليل است حال او بد شود. اگر بينداستري او را لگد زد يا اسبي، دليل است كارش به خلل افتد. اگر اشتر وي را لگد زد، دليل كه از سفر زحمت يابد. اگر گاو لگد زد، دليل زيان است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن لگد زدن درخواب چهاروجه است.
اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگي و شرف).
دوم: مضرت (ضرر وآسيب).
سوم: غم واندوه.
چهارم: فساد عيال (فساد و خرابي همسر).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button