لگد زدن

اعلانات

لگد زدن
محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب بيند كسي را لگد زد، دليل است حال او بد شود. اگر بينداستري او را لگد زد يا اسبي، دليل است كارش به خلل افتد. اگر اشتر وي را لگد زد، دليل كه از سفر زحمت يابد. اگر گاو لگد زد، دليل زيان است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن لگد زدن درخواب چهاروجه است.
اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگي و شرف).
دوم: مضرت (ضرر وآسيب).
سوم: غم واندوه.
چهارم: فساد عيال (فساد و خرابي همسر).

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close