م

مادر شوهر

مادر شوهر
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاريها و اختلافات بسيار ، صلح و صفا ميان افراد حكمفرما خواهد شد .
۲ـ اگر زني خواب ببيند با مادر شوهر خود جر و بحث مي كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button