م

مارچوبه

مارچوبه
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.