مار

اعلانات

مار
محمدبن سيرين گويد:
ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

جابرمغربي گويد:
اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگاني.
سوم: سلامتي
چهارم: پادشاهي.
پنجم: سپه سالاري.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سيلاب (سيل).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

علامه مجلسي ( ره) گويد:
ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :
مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي
مار چند سر : جذبه
تبديل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده
نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست
کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت
نيش خوردن از افعي : بدبختي

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود
ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند
ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد
ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبير از تام جت ويندو
مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .
اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
مقاربت و همخوابكى است .
اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

تعبير از اسمعيل بن اشعث
اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
۲ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
۳ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
۴ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
۵ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
۶ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
۷ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .
۸ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
۹ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
۱۱ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
۱۳ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
۱۴ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
۱۶ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

Advertisement

58 thoughts on “مار”

 1. سلام اسم من مجتبي است و مب پسر ١٩ سالم استم…من شب قبل يك خواب خيلي عجيبي ديدم كه از شما خواهان تعبير ان هستم ..من ديدم كه خانم خوس اندام وه زيبا دو ماري را با خود داشت و من اول با مار كچولو عمل جنسي انجام داده و سپس با زن صاحب مال و هر دو مار ها را با آوردم به خانه و سپس ديدم كه پدرم با يه همسر و بچه هايش وارد خانه شد كه ما همه خيلي ناراهت شديم چون ما از همسرش خبري نداشتيم …………… لطف نموده خواب مرا تعبير كنييد

  1. دلیلش جق بیش از حد بوده و شما به درجه ی کمال در مبحث جق شده اید دراین مرحله شما حتی ب مار هم رحم نکردی آخه ..زین سان شما را استاد خطاب میکنیم

 2. سلام من دیشب در خواب دیدم ماری امد و چند بار نیشم زد و من آن گرفته وچند بار بر زمین کوبیدم وبا صدای اذان صبح بیدار شدم لطفا این خواب را برام تعبیر کنید با تشکر

 3. من خواب دیدم از ماشین یک آشنا که در خانه پدرم بود مار هست به بیل به سمتش رفتم و از ماشینش بیرون کشیدم و کشتمش یعنی سرش رو قطع کرم سر مار شبیه کلهخروس آبی رنگ بود ممنونم اگه تعبیرش کنید

 4. خواب دیدم ماری از آب بیرون آمد و دست مرا نیش زد و بعد از آن مدام پی من بود، حتی از فاصله های طولانی هم حضور مرا میفهمید و دنبال من می آمد تا اینکه یکی از اقوام نیش او را کشید و مادر و پدرم مار را نصف کردند و خوردند

 5. سلام.من امروز خواب دیدم ماری به فرزندم نزدیک شد و فرزندم انرابرداشت وبا ان بازی میکرد منم نمیتونستم انرا از دستش بگیرم تعبیرش چیست .ممنون

 6. با سلام من به صوزت مکرر خواب مار میبینم که توی خونه یا من رو نیش میزنه یا اعضای دیگه البته بیشتر اوقات دنبال منه و معمولا سیاه نارنجی و زرد رنگه ممنون میشم تعبیر کنید

  1. من ديشب خواب ديدم يك نفر به من يه ليوان بزرگ كه داخل آن كله و گردن يك مار قهوه اي بزرگ قرار داشت داد من خيلي ترسيده بودم و آن را سريع به بيرون خانه انداختم تعبير آن چيست لطفا براي من بگوييد متشكرم.

 7. سلام من ديشب خواب ديدم يعني فردا روز اول ماه رمضان خواب ديدم به ايران مسافرت كردهام به خانه دايي مادرم كه فوت شده رفتم وخيلي شلوغ بود من نگران از اينكه يكدفه مسافرت كردهام و با همه سلام اهوال پرسي ميكردم يكي يكي وحتي دايي مادم كه فوت شده بود و يكدفعه يك مار سفيد وسبز به طرف من امد ومن فرار كردم ولي من را نيش زد ولي من هيچ اتفاقي برام نيفتاد تنها جاي نيش ورم كرد وهيچ درد و ناراحتي نداشتم

 8. سلام دیشب در خواب مار کبری یا زنگی دیدم که ابتدا ان را دنبال کردم ولی ناگهان به سمتم برگشت و بعدش من فرار کردم نمیدونم دنبالم امد یا نه لطفا تعبیرش کنید

 9. خواب دیدم دو ما وارد لای دیوار شدند. بعد دیدم یکی پای بچه ام پیچید ویکی از فامیل آن گرفت و پرت کرد و موقع پرت کردن به دستم خورد بیدار شدم

 10. سلام دیشب خانمم خواب دیده که عمه اش دوتا مار برایش داده و اون مارها سفید بوده یکیش مرا نیش زده به حدی که دستم سیا شده و دیگری پای خانمم را
  لطفا معلومات بدین

  1. من از درس خونه میرفتم که دیدم یه مار بزرگ طلای دم در خونمون نشسته و خوابه تا منو میبنه بیدار میشه و نیش اش را بیرون میکشه و دنبالم میاد

 11. سلام خواب دیدم با چند تا از نزدیکان رفتیم رستوانت اونا گوشت مار سفارش میدن واسه منم میآرن بعد اونا میخورن من نمی خورم میرم بجای اون سیب زمینی میگیرم تعبیرش چیه لطفن بگین

 12. سلام من خواب چند تا مار را دیدم یکیشون نیشم زد و من فکر کردم زهرش منو از پا میندازه ولی اثری برمن نکرد
  لطفاً تعبیرش کنید سپاسگزارم

 13. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که توی دریا بودم و یک مار سیاه خیلی بزرگ شبیه اژدها از وسط آسمان بیرون آمد و دنبال من کرد و من رفتم زیر آب و از یک جای دیگری از دریا سردر آمدم که کشورما نبود و یک کشتیی که همه زن و مرد خارجی داخلش بودند نزدیکم بود و مار من را ندید و به طرف دیگری رفت

 14. سلام من خواب دیدم که دوتا مار تو خونه ی ماست یکی سیاه و بزرگ که کبری بود اون یکی هم که کوچیک و سفید بو سفیده مراقب من بود و از من مراقبت میکرد تا سیاه اسیبی بهم نزنه و سیاه هم همش از دست من و مار سفی فرار میکرد تا بلاخره بابام مار سیاه رو کشت وقتی مار سیاه رو کشت مار سفیده هم گم شد و اثری ازش نموند تعبیرش چیه لطفا ج بدید از ترس دارم میمیرم

 15. سلام
  من دیشب خواب دیدم که توی یه صحرا بودم و یه چرتی زدم ولی وقتی بیدار شدم البته در عالم خواب متوجه شدم یه مار بزرگی رفته تو پاچه ی شلوارم و قصد داره خودش بالاتر که من به سعی کردم با گذاشتن دستم روی شلوارم نگذارم بالاتر بیاد و به آرامی از پاچه شلوارم اومد بیرون
  اما بعد از چند دقیقه دیدم دوباره تو پاچه شلوارم رفته و من دوباره گذاشتم به آارامی خودش بیاد بیرون و بعد از بیرون امدنش کشتمش و البته بهم نیش نزد ”’
  ممنون میشم اگر یراتون مغدور باشه بهم بگید تعبیرش چیه
  یاعلی

 16. من خواب دو مار بزرگ رو دیدم که یکی به دور گردنم حلقه زده و در حال چرخیدن و سفت کردن و نهایتا دم آن که حالت مار زنگی هستش تکان میده و سر آخر نیش میزنه جوری که احساس درد میکنم

 17. سلام.من دیشب خواب دیدم ی هزار پا بیست سانتی سبز رنگ از پام بیرون اومد،بعد سریع داشت بزرگ میشد رنگش تغییر میکرد، پوست مینداخت،تبدیل شده بود به ی مار خیلی بزرگ،هر کاری هم میکردم نمیتونستیم از خونه بیرونش کنیم تا اینکه خاک ریختم تو چشاش و ناپدید شد آیا تعبیری داره

 18. عزیزان این خواب ها به دلیل افکار پریشان ما در طول روز با شکم پر خوابیدن و یا وحشت از حیوان مار هست و برای تعبیر این خواب ها باید حضرات یعقوب و یوسف ع دست به کار شوند. قران بخوانید و بد به دلتون راه ندین.

 19. سلام من خواب دیدم شب بود و با ماشین تو بیابان میگشتیم چراغ که انداختیم همه جا پر بود از تخم های مار روز بعد من در باغ دنبال مار میگشتم که ناگهان با بیل به تنه ی درخت زدم و آنرا را سوراخ کردم که درون آن یک مار سیاه براق به صورت افقی چنبره زده بود با بیل به آن زدم و به پاهام حمله کرد ولی نیش نزد ممنون میشم تعبیرش را بگویید

 20. سلام من در خواب دیدم یک ماری دیدم سیاه و به ماری غیر عادی رنگی هر دو غذا می دادم در خونمون با مادرم یهویی بهش غذا ندادم بعد اونها به من حمله ور شدن تا من و مادرم رو بخورم با یه گونی مار سیاه رو پرت کردم اونطرف تعبیرش چیه چون فقط نیش زدن مار هست خوردم ادم نیست

 21. سلام،خواهر من دیشب خواب دیده بود ک یه ماری خیلی آروم بوده،و یک دفعه ب سمت من حمله ور میشه و دست منو گاز میگیره که مادر و خواهرم جیغ و داد میکنن،میگه فکر کنم رنگش سبز بود
  هیچ جایی تعبیرش رو پیدا نکردم،میشه راهنمایی کنید؟؟؟

 22. سلام من خواب ديدم كه دوتا مار همديگرو ميخورن و فقط دم هاي اونا باقي ميمونه. تعجب كردم كه چطور ممكنه بعد از زير در كه نميدونم كجا بودم يه مار كوچك لپيتون مشكي دنبالم ميكنه بعد پريدم از اتاق بيرون بيدار شدم.

 23. Dishab khab didam zan daem b shokhi ye mar k sare kuchika va badane bozorg dasht mindaze rom un ham talash mikone nish bezane vali nemitune wali angoshte daeem ro nish zad va az kenare mamanam rad shod hata bedone inke mamanam betarse ya farar kone mar ham negash nakardo raft

 24. سلام
  من دوشب پشت سرهم دیدم شب قبل اینکه بخوابم یه مار سیاه بزرگ که سرش سفید بودتا دو وجب،میومد از دیوار میرفت بالا و چن دیقه بعد برمیگشت میرفت تو حیاط
  میشه راهنمایی کنید ؟ممنون و متشکر

 25. با درود و سلام،
  در اوسط سال گذشته خواب مار را دیدم که شرحش را فراموش کرده ام. متاسفانه پاسخی از شما دریافت نشد و همان زمان هم در سفارت آلمان برای مشاورت وقت گرفته بودم و رفتم مشاورت. طبق مشاورتی که گرفتم، هدفم که رفتن به آلمان و خرید یک رستوران و مدیریت آنجا و کسب و کار بود برایم بسیار مشکل و با ریسک توام بود که منصرف شدم.
  تا جایی که به خاطر دارم مار سبز یا آبی راه راه سفید در جنگل دیدم که به من نگاه میکرد و از پشت گردنش بچه ای هم رنگ خودش میزایید. درحال کشیدن زجر زایمان به من نگاه میکرد.
  نوشته قبلم رااگر در آرشیو داشته باشین، مفصلتر نوشته ام. از ارسال تفسیر آن ممنونم.

 26. سلام،من دیشب یه خواب خیلی بدی دیدم که هنوز فکرم رو مشغول خودش کرده،من خواب دیدم توی خونمون یه عالمه مار بلند و کلفت و بی نهایت سفید وجود داره که همشون به طرز عجیبی پیچ و تاب میخوردند و بعد مثل یه دایره ی بزرگ به دور خودشون درمیومدند،یادمه تو خواب میدیدم که فرش پر از دایره های سفید شده بود،هرچی از پدرم میخواستم که اونهارو بکشه،قبول نمیکرد و میگفت اینا الان در خانه ی ما هستند و ما باید به انها عادت کنیم،جالب بود که بقیه ی اعضای خانواده هیچ هراسی نداشتند،یادمه انقدر این مارها ی سفید دنبالم بودند که من وسایلم رو جمع کردم و با گریه از خونه رفتم،وقتی به خوابم فکر میکنم خیلی میترسم و شدید گریم میگیره.
  ممنونتون میشم اگه توی تعبیرش بهم کمک کنید.

 27. سلام من خواب دیدم یه مار بزرگ همش دنبال من میکنه تو خونه .منم همش فرار میکنم یکبارم سرشو گرفتم پرتش کردم بعد از پله های خونمون اومدم بیرون بعد یه مار کوچیکم دیدم همش میترسیدم و فرار میکردم ولی هیچکدوم بهم اسیبی نرسوندن ،ممنون میشم تعبیر کنید.

 28. سلام من خواب دیدم که ماری سیاه رنگ و خیلی دراز و البته نازک از در و دیوار پ میاد و من از دستش فرار میکنم .تعبیرش جیست؟؟

 29. سلام من خواب دیدم داداشم خوابیده و چهار تا مار سبز میخامگن از روش رد شن ولی من باوچوب راهشونو کج میکردم و در اخر کشتمشون یعنی سرشون رو جدا کردم .لطفا تعبیرش کنید

 30. من خواب دیدم مار اومده دو تا تو خونمون اما بعدش گرفتیمشون و رفتن لطفا تعبیرشو بگید
  راستش ما میخوایم خانه بخریم و چند روز قبل از این خبر این خواب را دیدم

 31. سلام. من یک مار کوچک که در شکم اش آب است(داخل شکم اش معلوم میشد پر اب است) و در حال فرار را دیدم در خواب میشه در عرصه تعبیر اش کمک ام کنید

 32. سلام من خواب ديدم كه مار سياه بزركى بدستم دادن بعد ما. دور سرم پچيددهانش رو باز كرده بود داشت از سر من رو ميبليد. يا ميخورد ☹️

 33. سلام خانم 45ساله. هستم خواب دیدم یه مارسبز مایل به زرد داره تخهاش رو پنهان میکنه من به پسرم نشون میدم. بعد صحنه عوض شداین مارخیلی بزرگ شده بود پاهای خیلی بزرگ داشت مثل سم گاو باز هم داشت تخمهاش رو پنهان میکرد ِِِِِاین خواب دوبار عین هم تکرار شد تو یه شب .خواهش میکنم برام تعبیر کنید .ممنون ب

 34. سلام من چند شب پیش خواب دیدم در یک کلبه چوبی در یک جنگل هستم ولی توی این کلبه هیچ اسباب و اثاثیه ای نبود و خاک بود در گوشه ی این کلبه یک ماری چنبره زده بود ویک شئ کنارش بود که الان خاطرم نیست چی بود من نزدیک مار شدم روی دستم یه تاول بزرگ بود وسوسه شدم و خواستم که اون شئ رو بردارم به مار نگاه کردم چشمای زرد رنگی داشت اما رنگ پوست مار یادم نیست اونقدر ترسناک به من خیره شده بود ترسیدم که دست بزنم و نیشم بزنه به همین خاطر منصرف شدم و تصمیم گرفتم از اون کلبه برم بیرون وقتی از کلبه خارج شدم دیدم که مار داره دنبالم میاد و منم از شدت ترس فرار میکنم که از خواب پریدم خواهش میکنم لطفا بگید تعبیر این خواب چیه چون این خواب رو قبل از اذان صبح دیدم خیلی نگرانم کرده

 35. سلام من خواب دیدم تا یه چیزی از مرده یادمون رفته بزاریم تو قبر بعد قبرو باز میکنم که بزارم داخلش ۲ تا مار از قبر میان بیرون.مار کوچیک بودن.با تشکر اگه تعبیر کنین

 36. سلام، خواب دیدم چند مار کوچک در سوراخ های دیوار بودن که هروقت رد میشدم از سوراخ بیرون پریده و قصد نبش زدن من را دارم
  ولی من سعی میکردم که به آنان نخورم
  همچنین یکی از مارها رو گشتم
  یعنی چی ؟؟؟

 37. سلام اسمم راحیل است و دختر ۱۶ ساله استم، من دیشب در خواب مار های بسیار زیادی را در مدرسه ی خود دیدم و وقتیکه آن مار ها را می بینم فرار میکنم، تعبیرش چیست؟ لطفا برایم بگویید.

 38. سلام.من خواب دیدم ماری در خانه به دنبال من است یکی در خانه بود که نمیشناختم او را کشت ولی ما از دست او فرار کریم یک مار سفید رنگ بود.امروز عصر مادرم ماری را در حیاط دید و پدرم آن را کشت آن هم سفید رنگ بود.این ها نشانه چیست من خیلی میترسم.

 39. با سلام من دیشب خواب دیدم پیاد ه با پسرم در اتوبان بهشت زهرا در حرکت به سمت بهشت زهرا هستم ودر راه مار بزرگ زرد رنگی مثل مار بوا درراه چمبره زده ومنتظر من بود تا رد شوم وحمله کند وبنده را بخورد وقتی از دست این مار فرار کردم به مارهای مشابه زیادی برخوردم ودیگر چیزی یادم نمیاید در ضمن خانمم طلاق گرفته وبا خانوراده اش دشمنان درجه یک بنده هستند وخانواده خودم هم به ظاهر دوست ودر باطن دشمنان من هستند واحساس میکنم به اخر زندگی رسیدم .لطفا تعبییر خواب بنده را بفرماییدهر چند تلخ باشد.
  با تشکر

 40. با سلام و عرض ادب و احترام

  به حضور محترمتان عارضم که امروز ساعت حدود 5:30 صبح خواب خاله عزیزم را که ۷سال پیش در سن 50 سالگی به علت عمل آبسه عغونت گردن و متاسفانه ترکیدن آبسه حین عمل / و فوت شدن ایشون بعد از 3 ماه از عملشون را در خواب دیدم …….
  خواب دیدم ما منزلشون برای ناهار دعوت بودیم و ایشون در آشپزخانه در حال پختن مرغ بودند مرتب و تمیز بودند ولی از گردن درد رنجور بودند و از چهره شان مشخص بود که حتی من ازشون پرسیدم خاله بهترین؟ با دست گردنشون را گرفتند و گفتند نه درد دارم
  بعد ایشون داخل اتاق شدند دیدم روی دستشون ( دقیقا بین مچ دست و انگشتان دست) زخم دایره ای تقریبا بزرگی وجود دارد (بدون اینکه خون آلود باشد) و روی دستشون خیلی ورم کرده است و چند دقیقه بعد که از پنجره همون اتاق به بیرون نگاه کردم دیدم همسایه روبررو عزادار است و همون روز یکی از افراد آن خانه فوت شده بود که همه فامیلشون با لباس مشکی سراسیمه وارد آن خانه میشدند

  لطفا بزرگواری فرمایید تعبیر خواب اینجانب را توضیح دهید.
  با تشکر از شماو سایت خوبتون

 41. من خواب دیدم به یک سری وسایل احتیاج واشتم در ان زمان دوستم ان ها را به همراه داشت ولی هروقت که ازش خواهش میکردم که بهم بده با عصبانیت میگفت خودت برو بر دار روی وسایل یک مار قهوه ای تیره بود هرچه قدر هم به روستم خواهش میکردم که کمکم کنه کاری انجام نمیدا د تا اخرش رفت گفت وسایل رو بیار یه جفت کفش هم کنار بود که باید من میپوشیدم باهاش میرفتم که توی اونم مار بود به هر بد بختی مار رو از کفش در اوردم ولی نتونستم از وسایل خارج کنم دوستمم همش عصبانی بود…
  اما همین دوست من در واقیت خیلی بخشنده مهربان و اروم هست🤔

 42. سلام من خوابیدم ماری خاکی رنگ در بستر من یا همونجا ک دراز کشیدم به دور برم میچرخد و بمن کاری نداره یعنی مصل حیون خونگی شده و حتا میاد زیر پاهام یا از روی پاهام رد میشه مطمئنم ازش ک نیش نمیزنه تعجب هم دارم ک چیطور بی آزاره ولی بازم از بودنش ترس دارم.. ممنون میشم اگه جواب بدید..

 43. سلام .لطفا هرکی جواب تعبیر خواب منو میدونه بهم بگه لطفا چون راستش چیزی از تعبیر خواب مار متوجه نشدم ،من خواب دیدم که یک مار دراز و بزرگ زرد رنگ وارد خونه ما شده و من دارم ازش فرار میکنم حتی خواب یکی از دوستانم رو هم اونجا دیدم که مار و برداشته و دنبالم میکنه .لطفا هرکی می دونه تعبیرش رو بهم بگه ممنون

 44. سلام من خواب دیدم سه تا مار تو استینم بودند مارهای باریک و سفید خیلی جیغ می کشید و سر و صدا ترسیده بودم عمه م اوجد و مارها رو یکی یکی از تو استینم دراورد .خیلی وحشتناک بود

 45. خواب ديدم در خانه مادرم كه به رحمت خدا رفته است مار سياه و قهوي زيادي آمده است و هر كدام از اينها را با چوب ميزدم در دم تيكه پاره ميشدند و ميمردن و از طرفي يك مار بزرگي و سياه را يكي از همسايه هاي(پدر يكي از دوستان من)با دست از داخل خانه ماگرفت و بيرون آورد و برادرم از دهان ما رو بريد و زهرش بيرون ريخت و مرد .
  لطفا تعبير خوابش را برايم بفرستيد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close