م

ماهي خواره

ماهي خواره
محمدبن سيرين گويد: ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت، دليل كه زني بخواهد. اگر ديد ماهي خواره از دست او بپريد، دلي كه زن را طلاق دهد. جابرمغربي گويدك ديدن ماهي خواره، دليل غم و اندوه است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button