م

متورم

متورم
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستي و لذت در هم مي آميزد .
۲ـ اگر صورت ديگران را در خواب متورم ببينيد ، نشانة آن است كه پيشرفت شما در زندگي با مانعي حسادت آميز روبرو مي گردد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button