م

مردارسنگ

مردارسنگ
محمدبن سيرين گويد: ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است. اول: بيماري. دوم: غم. سوم: غربت و شكنجه

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button