م

مصور

مصور
اگر صورت جانور مي كشيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر ديد صورت آدمي ياچيز ديگر مي كشيد، دليل كه بدمذهب بود. در ديدن صورتگر در خواب خيري نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.