م

مغز

مغز
حضرت دانيال گويد:
ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دليل كه مال را هزينه كند. اگر مغز ديگران ميخورد، دليل كه مال مردم هزينه كند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button