م

موتورسيکلت

موتورسيکلت
مولف گويد:
از خاصيتهاي موتور يکي عشق به سرعت و ديگري حوادث ناگوار پيشبيني نشده و همينطور نقض حقوق ديگران است
پس اگر کسي سوار بر موتور خودش را ببيند با حوادث پيش بيني نشده اي مواجه خواهد شد.
در ضمن رسيدن سريع به اهداف نيز مي تواند معني داشته باشد.
وهمينطور ايجاد مزاحمتهائي براي مردم

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button