م

موج

موج
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن موج دريا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هايي بلند خواهيد برداشت .
۲ـ ديدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگي آيندة خود مرتكب اشتباهي بزرگ خواهيد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button