ناطف

اعلانات

ناطف
اگر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد.

جابر مغربي گويد:
ديدن ناطف عسل به خواب، دليل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دليل بر منفعت اندك است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ناطف به خواب بر سه وجه است.
اول: سخن شيرين.
دوم: مال حلال.
سوم: معيشت

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close