ن

نانخواه

نانخواه
اگرنانخواه داشت، دليل غم است. اگر بيند كه نانخواه بينداخت يا به كسي داد، دليل است از غم رهائي يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.