ن

نزم

نزم
محمدبن سيرين گويد:
اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائي مبدل شد، دليل كه كارش نيكو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دليل مرگ مفاجات بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نزم درخواب چهاروجه است.
اول: تحير.
دوم: پوشيدن كارها.
سوم: بدعت.
چهارم: گمراهي.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button