ن

نسيم

نسيم
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر در خواب احساس كنيد كه نسيمي ملايم مي وزد ، علامت آن است كه براي رسيدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا مي سازيد .
۲ـ اگر دختري احساس كند از وزش نسيم و نجواي آن با شاخ و برگ درختان غمگين شده است ، علامت آن است كه در اثر غيبت اجباري نامزد خود ، دوراني سخت را سپري خواهد كرد .

هانس کورت مى‏گويد:
وزيدن نسيم در خواب بيانگر موفقيت و رسيدن به اهدافتان مى‏شود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button