ن

نشستن

نشستن
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند به زمين مقيم نشسته بود، دليل است از سفر مال حاصل كند. اگر بيند كه بر زمين خفته بود، همين دليل است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نشستن به اسب يا استر يا خر چهار وجه است.
اول: بخت.
دوم: دولت.
سوم: مرتبه.
چهارم: فرمانروائي.
اگر بيند با مصلحان نشسته بود، دليل بر صلاح دين او است. اگر بيند كه با مفسدان نشسته بود به خلاف اين بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button