ن

نفت

نفت
محمدبن سيرين گويد:
دين نفت به خواب، دليل زندگانى است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زنى نابكار جمع شود و نيز گويند چيز حرام خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نفت در خواب سه وجه است.
اول: زني نابكار.
دوم: مردي غمار.
سوم: مال حرام.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب نفت ببينيد، بيانگر آن است كه دوستى خوب پيدا مى‏كنيد اگر در خواب مشاهده كنيد روى آتش نفت مى‏ريزيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button