ن

نيلوفر

نيلوفر
محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد.

حضرت دانيال گويد:
ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button