والي

اعلانات

والي
حضرت دانيال گويد:
اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپاي او به سر درآمد و او بينداخت اين جمله، دليل بر عدالت او است.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسي والي پيوست، دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close