و

وسمه

وسمه
اگر كسي به خواب بيند كه در ملك او وسمه بسيار است، دليل كه به غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه وسمه را بكند و بينداخت، دليل است كه از غمها برهد. اگر بيند كه وسمه به زن خود داد، دليل است كه از يكديگر جدا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.