و

ويلچر

ويلچر
مؤلف گويد:
ديدن سوار بودن بر ويلچر دليل بر ناتواني در شغل شخص است اگرپاهاي وي در خواب ناتوان باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.