ی

يادداشت

يادداشت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان به ارمغان مي آورد .
اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ، نشانة آن است كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و شما را با درخواست خود نگران مي سازد .
اگر خواب ببينيد يادداشت خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه در تجارت زيان ناچيزي خواهيد ديد .
اگر در خواب يادداشتي پيدا كنيد ، نشانةآن است كه با قبول كردن وظيفه اي جديدي ، به ديگران سود خواهيد رساند .
يادداشت كردن چيزها در خواب، بيانگر ناراحتى و پريشانى است.
اگر در خواب يادداشتى را پيدا كنيد، به اين معنا است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button