پ

پادو

پادو
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غير قابل اعتمادي پيمان دوستي مي بنديد ، و در كنترل انگيزه هاي آني و عجولانه خود ناتوان مي مانيد .
2ـ اگر زني خواب ببيند به عنوان پادو در جايي كار مي كند ، نشانة آن است كه در ماجراهايي حماقت آميز شركت خواهد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button