پ

پارچهء مخمل

پارچهء مخمل
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقيت به پيش خواهد رفت .
2- اگر خواب ببينيد لباسي از مخمل بر تن کرده ايد نشانه آن است که در زندگي امتيازي مهم بدست خواهيد آورد .
3ـ ديدن پارچة مخمل كهنه و قديمي در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختي را از خود دور مي سازيد .
4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتي به او اعطاء خواهد شد ، از ميان چند خواستگار ثروتمند ناچار يكي را براي زندگي انتخاب خواهد كرد

Related Articles

One Comment

  1. عمه اَي داشتم كه بسيار دوستش داشتم اما برحمت خدا رفت ديشب خواب ديدم برام يك طاقه پارچه مخمل به رنگ كرم و ابي فيروزهاي كادو أورده كه باهاش پرده بدوزم
    ممنون مش شم تعبيرش رو بگيد

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button