پ

پدر خوانده

پدر خوانده
آنلي بيتون مى‏گويد:
1. اگر در خواب پدرخوانده‏ى خود را غمگين و ناراحت ديديد، بيانگر آن است كه دچار مشكلاتى مى‏شويد اما اگر او را شاد و خوشحال ديديد، يعنى روزهاى خوشى پيش رو خواهيد داشت.
2. ديدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزديكان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببينيد ، نشانة روابط مطلوب خانوادگي است .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه پدرخوانده هستيد، به اين معنا است كه به مقام‏هاى بالايى دست پيدا خواهيد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button