پ

پستخانه

پستخانه
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه به دنبال پستخانه‏اى هستيد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن پستخانه در خواب ، نشانة با اطلاع شدن از خبرهايي نامساعد است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button