پ

پشت سر

پشت سر
اگر در خواب پشت سر يك زن باشيد، يعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب پشت سر يك مرد باشيد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى مى‏شويد. اگر پشت سر يك بچه باشيد، بيانگر آن است كه از گزند دشمنان در امان مى‏مانيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button