پ

پيه خوردن

پيه خوردن
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت و فراخي يابد. اگر بيند پيه گوسفند داشت و مي خورد، دليل است به قدر آن وي را مال حلال آيد. اگر بيند كه پيه جانوري مي خورد و گوشت او حلال است، دليل كه مال حلال يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن پيه در خواب بر سه وجه باشد.
اول: نعمت و فراواني.
دوم: مال و منفعت.
سوم: گشايش كارهاي بسته

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button