پ

پي

پي
محمد بن سيرين گويد:
پي در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند كه پي بر اندام او خشك شد يا يكي است، دليل كه دوستي كه جمع كننده كار وحال او بود، از او غائب شود، يا از دنيا رحلت كند. اگر بيند پي ها بر تن او خشك شدند، دليل كه از دوستان مفارقت جويد.

ابراهيم كرماني گويد:
پي هاي تن، دليل بر خويشان و اهل بيت است. اگر بيند پي هاي او درشت و قوي بودند، دليل كه خويشان و اهل بيت او بدحال و ضعيف شود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button