چ

چادر

تعبیر خواب چادر محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر
تعبیر خواب چادر

چادر درخواب بر سه وجه است.
اول: مقام و منزلت.
دوم: مرد را زن و زن را شوهر،
سوم: سرپرست و مرد خانه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند.

براي زنان ديدن چادر در خواب

براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب چادر

1ـ اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .
2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .
3ـ اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد

Rate this post

نوشته های مشابه

‫14 نظرها

 1. سلام من دختری مجرد هستم که چند سال پیش خواب دیدم که دوستی چادری را اورد که مالکی نداشت و هر کسی دوست داشت میتوانست ان را بردارد من که بطوری ملول روی تختم دراز کشیده بودم (در ان دوره از لحاظ روحی به همان اندازه ملول بود)بلافاصله فرصت را غنیمت شمردم و پیش از انکه کس دیگری اقدام کند چادر را از دوستم گرفتمو رفتم تا انرا جلوی ایینه امتحان کنم و همینکه از در اتاق بیرون رفتم یکی از صمیمی ترین دوستانم سعی داشت مرا بنحوی دوستانه و دلسوزانه قانع کند که این چاد ر مناسب من نیست و من هم کاملا میدانستم که حق بااوست و در تمام مدت با لبخند به او اطمینان میدادم که منهم میدانم که این چادر هم خیلی برای من بلند است و همینکه از لحاظ ظاهری ان طور که من میخواهم سرسنگین نیست و لوس است اما فقط میخواهم امتحانش کنم و در حالیکه به او اطمینان کامل دادم از او جداشدم و بسمت ایینه رفتم وهمینکه چادر را بسر کردم دیدم که بطور عجیب و غیر قابل باوری گویی برای من دوخته شده و کاملا اندازه من است و انقد تعجب کرده بود که با دقت نگاه کردم و دیدم بله کاملا اندازه است و بعدهم در ایینه تمام قد نگاه کردم و چهره وقامت خود را دیدم و وقتی این اندازه بودن را دیدم قانع شدم که مدلش مهم نیست و فک کنم بااین حساب چادر را مالک شدم این خواب چند سالس ت که ذهن مرا مشغول کرده البته باید بگویم من در ان زمان چادر ی بودمو اتفاقا دنبال کوتاه کردن چادرم هم بودم .

  1. یه همسری واستون پیدا میشه که از لحاظ فکری خیلی سازگاری دارین …. ولی شاید از نظر ظاهر دلنشین نباشه … واینکه فکر مکردین چادر بهتون نمیاد به این خاطر بوده که فکر میکردین این آقا بهتون نمیان

  2. خواستگاري برات مياد كه ظاهرا بهم نمياين ولي در باطن با هم جور هستين … ميتوني بهش اعتماد كني ?

 2. درخواب دیدم که به نماز جماعت میروم وچادر مشکی که از اول در دست داشتم رو درجایی میگذارم وبا چادر سفید برای نماز عوض میکنم چون چادر مشکی مال خواهرم.بود از اول فقط در دست داشتم بعد از اتمام نمازم چادرم را بر روی یکی دختران فامیل دیدم که دراز کشیده بود و میگفت که چادر از خودش هست در صورتی که دروغ میگفت و دراخر چادر بر سر کرده و رفت تعبیر این خواب چه میشود

  1. چادر زن ؛ یعنی همسر …
   خواهرتون اگه مجرد باشه یه شوهر واسش پیدا میشه که چندان خوش اخلاق نیست …
   شما هم یه خواستگار خوب واستون میاد که متاسفانه با شما ازدواج نمیکنه و با دختر فامیلتون ازدواج می‌کنه ! البته اگه هر دوتون مجرد باشین !!!!

 3. سلام، یکی از دوستان من که سید هست برام خواب دیده بود که توی مسجد هستم و یک خانم قد بلند و هیکلی اومد بهم گفت گناهات داره پاک میشه بعدش بهم یک چادر سبز داد که روش تمام با رمان تزِئین شده بود. من مجرد هستم. ،خواستم تعبیرش و بدونم. باسپاس

 4. سلام.من خواب دیدم با چادر نماز به سمت خانه پدری یکی از دوستانم که سید است میروم. (منزل پدر ایشان در بیداری، با ما سه دقیقه فاصله دارد و من و خانواده دوستم در واقع همسایه هم محسوب میشویم) . چادر به اندازه نیم وجب از مچ پایم کوتاهتر بود و من در خواب میدانستم هم سفید بودن چادر هم کوتاه بودن آن برای رفتن دم منزل دوستم مناسب نیست.

 5. چادر زن ؛ یعنی همسر …
  خواهرتون اگه مجرد باشه یه شوهر واسش پیدا میشه که چندان خوش اخلاق نیست …
  شما هم یه خواستگار خوب واستون میاد که متاسفانه با شما ازدواج نمیکنه و با دختر فامیلتون ازدواج می‌کنه ! البته اگه هر دوتون مجرد باشین !!!!

 6. همسرم دم صبح قبل از طلوع افتاب خواب دیده که سه زن چادر مشکی برای دیدن خانه مان به قصد خرید امده اند که اخر نگاه بدی به همسرم کرده البته ما مدتی است تصمیم به فروش خانه مان داریم .

 7. با سلام خواب دیدم منو ودوستادم قرار گذاشتیم یکه جای بریم و بم گفته که اون جا پیش ه دفتر اذواج هست و من در او جا دنباله دفتره اذواج می گشتم و چادر نماز سفید بر سر داشتم دفتر ازدواج پیشه یکه حوزه قرار گرفته و طلبه ها به من نگاه می کردن و من بدون تو جه به آنها راهم رو ادامه دادم تا به دوستم رسیدم که انگار دوستم با یکه طلبه عقد کرده بود و خوش حال بنظر میرسد و صورتش چاق و سفید شده بود و باهم رفتیم تو یه اتاق پیشه یه خانم قران به ما یاد میداد

 8. سلام من درخواب ديدم كه مادرم إز يك توپ پارچه براى من چادرى ميبرد يعنى إز صاحب پارچه فروشى تقاضا ميكند كه از يك توپ پارچه چادرى براى من ببورد

 9. سلام من دیشب خواب دیدم تو حیاط خونه پدر بزرگم هستم که چند سال پیش فوت کردن، و یه چادر سفید خوشگل با روسری سفید سرم هست و کنار یه خانمی که داره به چیزی مینویسه نشستم و حیاط پربود از ادم های غریبه، انگار خوابم دو قسمت بود بعدشم دیدم دارم با عمه ام که الان ساکن خونه بابابزرگم هست و باهاش در ارتباط نیستیم دعوای لفظی میکنم تو کوچه.

 10. سلام.خواب دیدم که توی کوچه ای که خونمون توشه یه جمعیت خیلی زیادی هستن ،بطوریکه ابتدا و آخر اونوجمعیت اصلا قابل تشخیص نیست. و کوچمون خیلی خیلی بزرگتر از حالت واقعیی که توی بیداریه،هست . این جمعیت توی کوچه ی ما جمع شده بودن و داشتن دعاهای مختلفی میخوندند .البته من هم جزو این جمعیت بودم.بعد از آخرین دعا که زیارت عاشورا بود؛میخواستن نماز جماعت بخونن.از اونجایی که من چادر نداشتم و حوصله نماز رو هم نداشتم نمیخاستم نماز بخونم.بلند شدم و به سمت خونه حرکت کردم.به خونه که رسیدم آیفون رو زدم و همین که رومو برگردوندم دیدم زندایی من ردیف اول صف نماز جماعته.به من گفت چرا داری میری خونه بیا نماز بخون.دختر به این خوشگلی باید نماز بخونه.من هم گفتم باشه ؛الان میرم خونه چادرمو میگیرم میام.رفتم خونه کلی خواهرم و مادرم رو صدا زدم ولی جوابمو ندادن.میدونستم خونه هستن ولی جواب نمیدن.رفتم توی خونه چادر رو برداشتم و رفتم پایین که نماز بخونم.(از قبل وضو داشتم. )و بقیه ی خوابم دیگه یادم نمیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا