قواعد ناب در تعبير خواب

چند مقدمه قبل از تأويل

چند مقدمه قبل از تأويل

انواع رؤیا:

رؤیا به سه نوع تقسیم می‌شود:

 • کلام فرشته: این، همان رؤیای صادقه و بشارتی است از جانب خداوند برای بنده‌اش.
 • کلام شیطان: این، رؤیای باطل از طرف شیطان برای غمگین کردن انسان است.
 • کلام نفس: این، گفتگوی انسان با نفس خود در حال بیداری است، که آن را در خواب به صورت رؤیا می‌بیند، و هیچ تعبیری ندارد.

آیة: يوسف:6).

«و از تعبير خوابها به تو مى‏آموزد».

اقسام سه گانه‌ی رؤیا را شامل می‌شود. به کلمه (أحادیث) نگاه کن که خداوند آن را به صورت جمع آورده و نفرموده حدیث.

البیضاوی گفته است: ﴿y`ÏB È@ƒÍrù’s? Ï]ƒÏŠ%tnF{$# ﴾. یعنی؛ تعبیر رؤیاها را به شما یاد می‌دهد. چون اگر کلام فرشته باشد رؤیای صادق است، و اگر کلام نفس و شیطان باشد، رؤیای کاذب.[1]

پیامبر ص فرموده است: (رؤیا سه گونه است: 1- رؤیای حق. 2- رؤیای حاصل از گفتگوی نفس انسان با خود. 3- رؤیای غم انگیز از جانب شیطان)[2].

و معبّرین به پنج نوع تقسیم می‌شوند:

1- برخی در تعبیر خود، یعنی در (نگرش انتخابی) فقط بر بعضی از رموز اعتماد می‌کنند. در این طرز نگرش حق صاحب خواب ضایع می‌شود، چون رؤیا یک واقعة متکامل و به هم پیوسته است که تجزیة آن به حال بیننده ضرر می‌رساند.

2- قسمی در تعبیر خود بر (نگرش توافقی) با کتب تعبیرگذشته اعتماد می‌کنند، در این طرز نگرش از دنیای واقعی صاحب خواب تجاوز و پا فراتر گذاشته می‌شود، چون دنیای واقعی هر نسلی با نسل دیگر متفاوت است.

3- بعضی در تعبیر خود تنها بر (نگرش الهامی) اعتماد می‌کنند و آن را از ویژگیهای معبّر قرار می‌دهند و این، بر خلاف رویّه‌ی سلف است، چون هیچ دلیلی بر صحت آن به دست نرسیده و عادت بر آن جاری نشده است.

4- برخی در تعبیر خود فقط بر (نگرش روانی) اعتماد کرده‌اند مانند؛ روانشناسان و موافقین آنها، و از جوانب دیگر وارد شده در سنّت، مانند: رؤیای صادقه و رؤیای شیطانی، غفلت کرده‌اند.

5- قسمی در تعبیر خود بر (نگرش تکاملی) اعتماد می‌کنند یعنی؛ تمام رموز را جمع کرده و بر حال صاحب خواب شناخت کافی بدست می‌آورند. این قسم اخیر همان روشی است که موافق شرع و موافق نظر علمای سلف و خلف است که به اذن خدا روش ما در این کتاب، بر همین اساس خواهد بود.

رؤیا یک زبان نقاشی است که اگر رموز و مفردات آن با مهارت از هم جدا شوند، و با دنیای واقعی مرتبط گردند، تبدیل به خط مناسبی می‌شود که بسیاری از مشکلات زندگی ما را حلّ، و آمادگی رویاروئی با آنها را در ما ایجاد می‌کند، و تبدیل به یکی از منابع شناخت و الهام می‌گردد.

[1]. تفسیر القاسمی، (9/3506).

[2]. مسلم، (2263).

‫8 دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر خواب دیدم سگی قهوه ای و ناشنا یدفعه وارد خانه یمان شد و روصندلی کنار من نشست و مادرم برایش یه ظرف شیر اورد ولی او شروع به ادرار کردن روی سروصورت من کرد ودرکمال تعجب خوش با شیر شست و بقیه رو روی زمین ریخت و فرار کرد و درخانه میدوید و من سعی میکردم ان را بیرون کنم

 2. سلام وقت بخیر خواب دیدم سگی قهوه ای و ناشنا یدفعه وارد خانه یمان شد و روصندلی کنار من نشست و مادرم برایش یه ظرف شیر اورد ولی او شروع به ادرار کردن روی سروصورت من کرد ودرکمال تعجب خوش با شیر شست و بقیه رو روی زمین ریخت و فرار کرد و درخانه میدوید و من سعی میکردم ان را بیرون کنم

 3. سلام چند وقته پیش خواب دیدم با دوستم رفتم برای خرید کفش و اون یه کفش مشکی و مزین شده به طلا را به من پیشنهاد کرد و من قبول نکردم و گفتم میخوام کتونی بخرم میخواستم تعبیرش رو بدونم لطفا. و به فاصله یکماه خواب دیدم برام خواستگار اومده و بدون کفش در نزدیکی خانه ما قدم زدیم و خواستیم بریم بیشتر در جای دور تر قدم بزنیم و من کفش ها مون رو ندیدم و تلفن کردم و مامانم کفشای ما رو آورد و من کتونی خودم رو پوشیدم و بندهاش محکم بستم و بعد کفش اونو جلوی پاش جفت کردم و پوشید تعبیر خوابامو میخواستم بپرسم لطفا

 4. سلام چند وقته پیش خواب دیدم با دوستم رفتم برای خرید کفش و اون یه کفش مشکی و مزین شده به طلا را به من پیشنهاد کرد و من قبول نکردم و گفتم میخوام کتونی بخرم میخواستم تعبیرش رو بدونم لطفا. و به فاصله یکماه خواب دیدم برام خواستگار اومده و بدون کفش در نزدیکی خانه ما قدم زدیم و خواستیم بریم بیشتر در جای دور تر قدم بزنیم و من کفش ها مون رو ندیدم و تلفن کردم و مامانم کفشای ما رو آورد و من کتونی خودم رو پوشیدم و بندهاش محکم بستم و بعد کفش اونو جلوی پاش جفت کردم و پوشید تعبیر خوابامو میخواستم بپرسم لطفا

 5. سلامخسته نباشيد،خانمي هستم مجردشب اول ربيع الاول خواب ديدم به مكاني براي مصاحبه كارميرم ازدورقبل ازاينكه به محل برسم ميبينم همه خانمهاتوي اون محل چادرسرشون هست ولي من مانتوتنم بودي دفعه دلشوره گرفتم كه ي چادرمشكي بهم دادن ومن اونوباعجله سرم كردم توخواب بهم ميگفتن اين چادرناهيد(ناهيدخواهرزاده ام كه تازه نامزدكرده)وبعدرفتم داخل محلي كه براي كاررفته بودم داخل كه شدم همه بهم نگاه ميكردن ومنوبهم ديگه نشون ميدادن خانمي امدجلووگفت ازدوركه ميومدي چقدرزيبا وخوش هيكل بودي همه ازشماخوششون امده ومن باخجالت گفتم اين چادر من نيست من اصلا چادري نيستم براي اين محل سركردم ولي خودم هم ازاون چادرخوشم امده بودوخوشحال بودم ممنون اگه تعبيرشوبرام بگيد متشكرم

 6. سلامخسته نباشيد،خانمي هستم مجردشب اول ربيع الاول خواب ديدم به مكاني براي مصاحبه كارميرم ازدورقبل ازاينكه به محل برسم ميبينم همه خانمهاتوي اون محل چادرسرشون هست ولي من مانتوتنم بودي دفعه دلشوره گرفتم كه ي چادرمشكي بهم دادن ومن اونوباعجله سرم كردم توخواب بهم ميگفتن اين چادرناهيد(ناهيدخواهرزاده ام كه تازه نامزدكرده)وبعدرفتم داخل محلي كه براي كاررفته بودم داخل كه شدم همه بهم نگاه ميكردن ومنوبهم ديگه نشون ميدادن خانمي امدجلووگفت ازدوركه ميومدي چقدرزيبا وخوش هيكل بودي همه ازشماخوششون امده ومن باخجالت گفتم اين چادر من نيست من اصلا چادري نيستم براي اين محل سركردم ولي خودم هم ازاون چادرخوشم امده بودوخوشحال بودم ممنون اگه تعبيرشوبرام بگيد متشكرم

 7. سلامخسته نباشيد،خانمي هستم مجردشب اول ربيع الاول خواب ديدم به مكاني براي مصاحبه كارميرم ازدورقبل ازاينكه به محل برسم ميبينم همه خانمهاتوي اون محل چادرسرشون هست ولي من مانتوتنم بودي دفعه دلشوره گرفتم كه ي چادرمشكي بهم دادن ومن اونوباعجله سرم كردم توخواب بهم ميگفتن اين چادرناهيد(ناهيدخواهرزاده ام كه تازه نامزدكرده)وبعدرفتم داخل محلي كه براي كاررفته بودم داخل كه شدم همه بهم نگاه ميكردن ومنوبهم ديگه نشون ميدادن خانمي امدجلووگفت ازدوركه ميومدي چقدرزيبا وخوش هيكل بودي همه ازشماخوششون امده ومن باخجالت گفتم اين چادر من نيست من اصلا چادري نيستم براي اين محل سركردم ولي خودم هم ازاون چادرخوشم امده بودوخوشحال بودم ممنون اگه تعبيرشوبرام بگيد متشكرم

 8. سلامخسته نباشيد،خانمي هستم مجردشب اول ربيع الاول خواب ديدم به مكاني براي مصاحبه كارميرم ازدورقبل ازاينكه به محل برسم ميبينم همه خانمهاتوي اون محل چادرسرشون هست ولي من مانتوتنم بودي دفعه دلشوره گرفتم كه ي چادرمشكي بهم دادن ومن اونوباعجله سرم كردم توخواب بهم ميگفتن اين چادرناهيد(ناهيدخواهرزاده ام كه تازه نامزدكرده)وبعدرفتم داخل محلي كه براي كاررفته بودم داخل كه شدم همه بهم نگاه ميكردن ومنوبهم ديگه نشون ميدادن خانمي امدجلووگفت ازدوركه ميومدي چقدرزيبا وخوش هيكل بودي همه ازشماخوششون امده ومن باخجالت گفتم اين چادر من نيست من اصلا چادري نيستم براي اين محل سركردم ولي خودم هم ازاون چادرخوشم امده بودوخوشحال بودم ممنون اگه تعبيرشوبرام بگيد متشكرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *