چنگاله

اعلانات

چنگاله
در خواب مردي است بد کردار و عذاب کننده وچنگال را به تازي معلاق خوانند اگر بيند چنگال داشت يا کسي به وي داد دليل که وي را با مردي بدين صفت او را صحبت و دوستي افتد اگر بيند چنگاله اندام او را بخست دليل که او را مردي بد کردار مضرت وزيان رسد اگر بيند چنگاله از او ضايع شد يا ببخشيد دليل که از صحبت مردي بد کردار جدا گردد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close