چ

چوب حراج

چوب حراج
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئوليتي به دوش شما مي افتد كه چندان سودي به دنبال ندارد .
2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه براي كمك به دوستان خود علاقة فراواني نشان خواهيد داد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *