چ

چيدن علف هرز

چيدن علف هرز

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد علفهاي هرز را مي چينيد ، علامت آن است كه در به پايان رساندن كاري كه براي شما امتيازي در بر دارد با مشكل روبرو مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول چيدن علفهاي هرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *