ق

کار آموز

کار آموز

اگر خواب ببينيد به عنوان كارآموز در جايي استخدام شده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ميان دوستان و رقباي خود به مقام و منزلتي دست يابيد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *