ق

کاغذ

کاغذ
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كاغذ او در آب افتاد يا بسوخت، دليل نقصان مال است.

جابرمغربي گويد:
اگر در خواب ديد كاغذ بسيار داشت، دليل كه در علم و فضل شهرت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است.
اول: مال حلال.
دوم: كسب و معيشت (کسب معاش).
سوم: كام يافتن (کاميابي).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button