ف

کاورس

کاورس
محمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس تاويلش بد است. اگر ديد كاورس بفروخت، دليل مضرت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.