ک

کبريت

کبريت

لوک اويتنهاو مي گويد :
کبريت : گنج
روشن کردنش : سورپريز

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چوب كبريت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگي و نوميدي كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي كبريت روشن مي كنيد ، علامت آن است كه به طرز غيرمنتظره اي ثروتمند خواهيد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button