ک

کف دست

کف دست
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كف ها بر هم مي شود، دليل كه از خويشان مفارقت كند و نيز گويند درآنجا عروسي بود. اگر بيند كه كف ها خسته بود، دليل كه از سفر بازماند. اگر درخواب كفهاي خود گشاده بيند و قوي، دليل فراخ دستي او بود. اگر به خلاف اين بيند، دليل تنگدستي بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
دين كف درخواب بر شش وجه بود.
اول: فراخ دستي ( دارايى و بى نيازى).
دوم: مال.
سوم: رياست.
چهارم: فرزند.
پنجم: دليري.
ششم: زني خواستن به حرام ( نكاح بازنى بطور حرام و نامشروع).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button