ق

کلبتين

کلبتين
محمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال از دست پادشاه بيرون آورد و بر مردم نفقه كند. اگر بيند به كلبتين چيزي از آتش بيرون آورد و بر مردم داد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button