ک

کمان حلاجي

کمان حلاجي
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كمان حلاجي داشت، دليل است منافق بود و نيز گويند زني ممتنع بخواهد. اگر بيند كمان حلاجي او ضايع شد، دليل است از زني جدا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.