ک

کمند

کمند
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كمند بينداخت و مردي بگرفت، دليل كه از بزرگي ياري جويد. اگر كمندش از ريسمان بود، دليل است ياري از مومني طلبد. اگر بيند كمند انداخت و كسي نتوانست گرفت، دليل است او را ياري ندهد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button