ک

کنشت

کنشت
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيند كه در كنشت شده بود، اگر بيننده مصلح است تعبيرش نيك بود، اگر مفسد بود تعبيرش بد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.