ک

کوتوله

کوتوله
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر در خواب كوتوله اي شاد ببينيد ، علامت آن است كه هرگز از نظر قد و قامت كوتاه نمي مانيد و علامت سلامت جسمي و روحي نيز هست .
۲ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان كوتوله شده اند ، نشانة آن است كه با دوستان خود تفريحات و خوشي هاي بسيار خواهيد داشت .
۳ـ ديدن كوتوله هاي زشت و ترسناك در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعيتهاي ترس آور و اضطراب آميز است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button