ق

کيسگر

کيسگر
محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر بيند كسي كيسگري به وي داد، دليل است غمي به وي رساند وخوردن كيسگر به خواب چيزي نباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.