گازُري

اعلانات

گازُري
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از معصيت توبه كند و توفيق طاعت يابد. زيرا چون به تاويل غم است و گازر پاك كننده چرك است پس، دليل كه به حق بازگردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب ديد جامه وي بدريد، دليل كه توبه بشكند. اگر بيند جامه از شستن سفيد شد، دليل كه توبه نصوح كند. اگربه خلاف اين بيند، دليل كه پيوسته درمعصيت است. جابرمغربي گويد: ديدن گازرد به خواب، دليل بر مردي بود كه بر دست او خيرات و احسان رود و ثواب يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گازر به خواب، دليل است كه از غم برهد و از معصيت توبه كند، خاصه جامه را پاك شويد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close