گ

گاو دشتي

گاو دشتي
ابراهيم كرماني گويد: ديدن گاو دشتي به خواب، دليل مردي توانگر است. اگر بيند گاو دشتي را شكار بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر كه بچه گاو دشتي بگرفت، دليل كه او فرزندي آيد. اگر بيند گوشت گاو دشتي خورد دليل كه دولت و قوت يابد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button