گ

گاو صندوق

گاو صندوق
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ايمن بودن از زيانها و امور نوميدانه است .
۲ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد رمز قفل گاوصندوق را كشف كنيد ، علامت آن است كه بخاطر اينكه نقشه هايتان به سرعت به ثمر نمي رسد ، مي ترسيد همة آنها نقش بر آب شود .
۳ـ ديدن يك گاوصندوق خالي در خواب ، علامت آن است كه نوميد و دلسرد خواهيد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button