گ

گذر نامه

گذر نامه
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه دوستان بي وفا در رابطه به موضوعي مهم به شما دروغ مي گويند .
۲ـ اگر خواب ببينيد گذرنامه شما را سوراخ مي كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه مي يابيد و به مقام مهمي دست مي يابيد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *