گربه

اعلانات

گربه
محمدبن سيرين گويد:
ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چين).
سوم: بيماري.
چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است . اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
گربه
چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سياه : بدبختي
نوازش کردن آن : ناسپاسي
گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني
پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده
ديدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشي : دوست خطرناک
زدن يک گربه : خيانت

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کشتن گربه درويش گردد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
۲ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
۳ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
۴ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
۵ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
۶ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
۸ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانةزيان مالي است .
۹ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
۱۰ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است

Advertisement

35 thoughts on “گربه”

 1. سلام ، من خواب ديدم كه تو حياط خونمون يه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى كه من اومدم همشون فرار كردن به جز دوتا ، يكى سياه يكى سفيد ، من داشتم سعى ميكردم كه از خونه بيرونشون كنم كه يهو گربه سياهه حالت تهاجم گرفت و ميخواست به من حمله كنه ولى نميتونست (انگار از يه چيزى يا يه كسى كه پشت سر من بود ميترسيد) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبيرشو پيدا كنم ، ميشه برام تعبير كنيد؟

 2. تعبیر خواب گربه شیطانی که درون یخچال خانه پنهان شده بود و تا میخواستم او را بیرون کنم. تمام بدنم قفل میشد وزبانم میگرفت و در خواب ابی از قرآن درست کردم و با دستمال به سمت او در یخچال رفتم با زحمت ان رت روی او انداختم جوری که زبانم قفل شده بود و تا دستمال اغشته به اب قران را روی او انداختم با سرعت فرار کرد جوری که درها محکم به هم خورده سد لطفا تعبیر ان را بگویید, ممنون

 3. سلام، سه جفت گربه را دیدم که همدیگررادنبال وجفت به جفت با یکدیگر مشغول جماع شدند ومن هم تماشایشان میکردم، چه تعبیری دارد؟

 4. سلام منم خوابم یجورایی شبیه دوست عزیزمونه خواب دیدم گربه زردیو میخام از تو زیرزمین خونمون بیرون کنم گربه حالت تهاجم میگیره برا حمله حملم میکنه اما کاری نمیتونه بکنه انگار که کسی از پشت سر من مانعش میشه بعدم ازم دوری میکنه

  1. اون گربه باتوچیکار داشت که میخواستی بیرونش کنی؟ من یه گربه تو انباریمون 3تا بچه آورد هرروز بهشون غذا میدادم. از من یاد بگیر باحیوونا مهربان باش

 5. سلام
  من درخواب دیدم گربه درحال زایمان است منم شروع کردم به کمک کردن برای زایمانش تعبیر این خواب چی میشه
  تشکر از شما

 6. سلام خانم من بارداره خواب دیده یه عده گربه سیاه تو اتاق بودن و یکیشون حمله کرده و دستش رو گاز گرفته…تعبییر این خواب چیه؟؟ممنون

 7. سلام من خواب دیدیم که یک گربه را از بین میبرم اما از داخل اش دو گربه دیگر بیرون میشود تعبیر اش چه است لطفا بگویید

 8. سلام خواب دیدم گربه سیاه سبز تبدیل شد به یه مار به طرف من حمله کرد منم فرار کردم دوستام صدا کردم یکی از دوستام اون مار کشت تعبیرش چی میشه

 9. سلام خواب دیدم که دو گربه ای در پارکی وجود دارد که یکی سیاه دیگری رنگی و کثیف بودگربه ی کثیف صاحبی داشت اما به سمت من میامد و میخواست که او را نوازش کنم بعد از چند دقیقه ای من او را‌به خانه بردم اما از او اصلا خوشم نمیامد چون میدانستم مادرم اگر اورا ببیند دعوایم میکند تصمیم گرفتم او را از پنجره ی اتاقم بیرون بیندازم اما گربه دستانم را چنگ میزد و اجازه نمیداداین کار را انجام دهم به زور گربه را از پنجره بیرون کردم و وقتی که خواستم در پنجره را ببندم موی گربه در دستگیره ی پنجره اویزان بود بعد بیرون کردن گربه مادرم به اتاقم رسید و مرا به شام دعوت کرد و یک لحظه از خواب پریدم

 10. رد خواب دیدم که زنی به پسر داییم که کوچیکه یه چیزی مثل قاشق میزنه من باهاش دعوا میکنم اون میگه جای نگرانی نیس پولشو میدم بعد در کشو رو باز میکه ولی من بهش میگم اگه چشمش از کاسه در بیاد پول به چه درد میخوره بعد یه صحنه ای که یادم نمیاد ائن زن به زن داییم یه گربه میده من به اونا میگم چرا گرفتید چون به شدت از گربه بدم میاد بعد میبریمش خونه نوه داییم میخواد بدش به من من میگم بدم میاد اون میره منم خیالم راحت میشه ولی بعد گربه رو میندازه دنبال من منم میدوم و میخوام فرار کنم ولی کسی توجه نمیکنه حتی پدرم اما از دستش فرار میکنم ولی بد موهای گربه همه جا هست در ضمن کربه سیاهه با یکم موی سفید که موهای سفیدش همه جا هست ممنون میشم جواب بدید

 11. سلام .من بيشتراوقات خواب ميبينم كه يك گربه ي خوشكل باچشمان و دهن براق منوتوي خونم ميبينه و بعدش دهنشوبازمبكنه و به طرفم حمله ور ميشه ومن ميترسم وفرارميكنم .اماهيچوقت به من نميرسه.
  لطفااگه ميشه تعبيرش چيه
  مرسي

 12. سلام … من یه بچه گربه دیدم که از این پنجره به اون پنجره میپرید آخرشم وقتی میخواست بپره از بالا افتاد پایین و مرد …

  بعد من رفتم طرفش با هزار ترس و هول دست به صورتش زدم بیدار نشد …

  تا اینکه خود به خود زنده شد …

  لطفا برام تعبیر کنید … ممنون

 13. سلام، من خواب گربه ای را دیدم که دمش کنده شده بود و داشت از خونه فرار می کرد و من دمش را برداشتم و و دنبالش کردم تا دمش را بچسبانم اما موفق نشدم.تعبیرش را میخواستم بدانم چیست؟

 14. سلام خواب دیدم گربه سیاهی ازپنجره وارد خونه شد ومن اونوبسمت بیرون هدایت کردم وبعد درپنجررو بستم نیاد تو وبعد دیدم داره شروع میکنه بالاوپایین میپره این خوابو ساعت ۹ صبح دیدم

 15. سلام من خواب دیدم دوتا گربه مردن و ی گربه کثیف و کوچولو اونجاس ک من برشمیدارم و میبرمش و تمیزمیکنم و هرجا ک میرم باخودم میبرم بعضی وقتاهم ک تنهاش میذاشتم وبعدمیومدم میدیدم کثیفه وحالت ناراحتی داره این خواب مال صبحه حدودساعت11 ممنون میشم پاسخش روبگین

 16. سلام من خواب دیدم داشتم با دوستان بازی میکردم توپم افتاد بیرون رفتم بیارمش دیدم یه گربه داره باهاش بازی میکنه بعد ی گربه بزرگتر امد توپمو از اون گربه کوچیک گرفت بعد من هرچی گربه رو با سنگ میزدم نمیرفت و توپمو نمیداد 😐😐😐

 17. من خواب ديدم چند تا گربه به يه گاو چاق تو حياط خونمون حمله كردن و كشتنش . بعد گربه اي كه رئيسشون بود به من حمله كرد و كف دستم و گاز گرفت . خيلي نگرانم يعني تعبيرش چيه ؟

 18. سلام خسته نباشين در خواب ديدم يه گربه تيره از پشت سر گردن من رو دندان گرفته و هر كار ميكنم از من جدا نميشه جوري بود كه احساس ميكردم داره منو ميكشه كه از خواب بيدار شدم.ايا اين خواب تعبيري داره در ضمن قبل از اذان صبح اين خواب رو ديدم ممنون ميشم كه جواب بدين

 19. سلام.
  من در خواب 2گربه رادیدم که دنبال گربه دیگر می دویدند که شکارش کنند و اورا گرفتنند .که من عبور کردم .جلوتر رفتم که دیدم از جای تعداد زیادی گربه آویزان شدن روی هم.تمام گربه ها سیاه بودن .من فقط نگاه میکردم

 20. سلام ، من خواب دیدم یک گربه در حیاط خانه ام آمده و به زبان فارسی می گوید در را باز کن من را بگذار بیایم داخل لطفا. من در را باز نکردم و متعجب نگاهش کردم. البته چند روز بعد همان گربه را در حیاط منزلم دیدم.

 21. سلام وقت بخیر شب طبق عادت هرشب 1 صفحه قرتن هرشب 1صفحه قران ومیخونم تا بتونم قران وکامل خونده باشم شروع کروم حاجتی داشتم ودارم 1صفحه قران سوره واقعه هفت قل وایت الکرسی ومیخونم شبی بعدخوندن وبه خواب فرورفتن درخواب دیدم انگار دراتاقم چندتا گربه با رنگهای مختلف بودن چیزی میترساندشون ولی من رفتم توپذیرایی انگترمن مینداختمشون اونها دوباره میومدن بعد 3بار گربه ها تواتاقم مانده تو تشکم سرجام هر کاری میکردن نمیتونستن بیان تزخودم دور میکردم وباجیغ وداد بیدار شدم ازخواب دختر هستم عقد هستم هنوز نرفتم هنوز خانه شوهر فعلا عقد هستم جایی خوندم تعبیرش بیماری واینکه چندزن پشتم صحبت میکنند و باهام دشمنن واینکه بیماری سختی میگیرم ودرقسمتی هم که گربه و میراندم ثروت ومال زیاد ورسیدن به حاجته میشه دقیق تربفرمایید تعبیرش چیست این وهم بگیرم باخانواده همسرمم مشکلی دارم مادر وخواهراش واینکه مشکل مالی شدید داریم مممون میشم تعبیرش وبفرمایید

 22. سلام صبح در خواب دیدم که در خوابگاه هستم و رفتم اشپزخانه که لیوان بشورم دیدم بچه گربه آب نشسته است و داره منو نگاه میکنم هیچ حرکتی نکرد ولی بدنش رنگی بود .3 رنگ داشت فک کنم زرد و سبز و قرمز
  میشه تعبیرش کنید لطفا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close